Likvidace komunálního, průmyslového, nemocničního a toxického odpadu

Zpracování probíhá za pomoci mikrovlnné plazmy, za přidání vodní páry při teplotách 1200-3000 °C bez přístupu vzduchu. To vede k šokovému ohřevu uhlíkatých materiálů nad mez termické stability přítomných organických sloučenin a přináší jejich štěpení.

Technologie provádí rychlou termochemickou destrukci organických látek, kdy výsledkem je vznik oxidu uhelnatého (CO) a vodíku (H2) - základních hořlavých složek plynového produktu, který se nazývá syntézní plyn neboli syngas. 

Tato technologie je tedy určena na přeměnu organických látek v hořlavý plyn způsobem termického rozkladu (zplyňování) s nulovým vlivem na životní prostředí

Následuje možnost využití syntetického plynu pro výrobu elektrické, tepelné energie anebo syntetických paliv.

Hlavní výhodou navrhované technologie je nepřítomnost všech uhlíkatých materialů a procesu oxidace tzn. spalovacího procesu, což výrazně snižuje možnost vzniku nebezpečných škodlivin, v první řadě dioxinů, furanů a dalších komplexních a toxických chemických sloučenin.