Zpracování uhlíkatých materiálů na topný plyn

Mikrovlnné plazmatrony jsou schopny rychle, šokově rozvinout vysoké teploty, a to v širokém rozsahu.

  • Využití suché pyrolýzy jako bezkontaktního ohřevu uhlíkové hmoty

  • Vzniklý topný plyn (pyroplyn) vstupuje do plazmového filtru

  • Vysokoteplotní destrukce a ionizace vede ke vzniku elektronového plynu

  • Následuje chlazení a výroba CO, který lze využít pro výrobu elektrické energie

Plazmové zapalování tuhých paliv a stabilizace hoření v kotlích

Uhelné kotle se obvykle zapalují na zemní plyn. Použitím plynu se také zajišťuje stabilita spalovacích procesů za provozu. Náklady na tradiční paliva však neustále rostou!

Uhelný prach ve srovnání s plynem vyžaduje vyšší teplotu vznícení a delší teplotní vliv.

Jaké jsou přínosy instalace plazmatronu?

  • Zbavení se závislosti na zemním plynu nebo mazutu při rozehřevu a provozu kotle
  • Snížení nákladů při nastartování/rozehřevu kotle a v průběhu spalování surovin
  • Zvýšení parametrů ovladatelnosti kotle při změně zatížení během období zvyšování nebo snižování výkonu kotle v návaznosti na změny poptávky v odběru elektrické energie